لمینت مات و براق با ۸قالب جدید

کارت ویزیتهای لمینت براق و مات با ۸ قالب موجود در مجموعه زیست گرافیک قابل اجرا خواهد بود .
از مزایا اجرای این طرح این میباشد که مشتری بذون پرداخت هزینه ساخت قالب می تواند یک کارت ویزیت قالبی و خاص داشته باشد.
در صورتیکه کارت مشتری هماهنگ با نوع قالب طراحی شود بر زیبایی این کارت افزوده می گردد.

 

براي دانلود كردن قالبها با دفتر هماهنگ بفرمايد تا رباي شما عزيزان ارسال گردد

11

Visit Us On Instagram